Svenska djurrättslagar idag

 

Djurrätt är en del av den svenska juridiken som under de senaste årtionden getts mer status och blivit alltmer uppmärksammad. Allteftersom samhällets medlemmar inser vikten av att djur inte skall fara illa har det satts högre krav från högre instanser i dessa frågor.

När man sysslar med djurrättsjuridik kan man antingen göra det som forskare eller lagstiftare och det är i allra högsta grad ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat område. Till exempel handlar det om filosofiska och moraliska frågor, om hur människan påverkas av djurs behandlande ur etiskt eller medicinskt syfte, liksom om hur den kan inverka på ett lands ekonomi.

För att ta några konkreta, praktiska exempel: Om en hund lämnas ensam för länge kan den bli stressad och aggressiv. Detta kan få svåra konsekvenser för människorna i dess omgivning och även om den inte attackerar någon kan dess lidande ge ångest bland djurvänner, vilket i sin tur påverkar deras arbetsprestationer eller sociala samspel. Här handlar det alltså om säkerhet, psykologi och samhällsekonomi ur juridisk synpunkt. Om en ko inte får röra sig fritt kan det påverka dess förmåga att producera mjölk eller att föröka sig. Det påverkar bondens ekonomi, vilket i sin tur påverkar hela hans omvärld.

I Sverige finns det idag många lagar som behandlar djurens rättigheter med både moraliska, ekonomiska och allmänt praktiska utgångspunkter. Man fokuserar både på djurets mentala och fysiska välmående och det globala intresset som påverkas av just dessa faktorer. Både individens behandling av sina djur och samhällets attityd till dessa involverar djurs juridiska status och det kan handla om hur många katter man får ha i sitt hem till när djurförsök är tillåtna i framställningen av medicin. Viktiga frågor som påverkar alla inblandade i ett samhälle.

mts_sociallyviral